תקנון האתר

משתמשים יקרים,

אתר זה הוקם ומופעל על ידי מכון פסגות לטיפול והכשרה בע”מ, ח.פ. 514946938 (להלן: “פסגות”).

פסגות מציעה באתר זה קורס אונליין אינטראקטיבי בשם “להחניק את החנק” שמיועד להתמודדות עם תופעת חרדה מפני חנק ותחושת חוסר אוויר או מחנק, המורגשת בבית החזה ובצוואר. תופעה זו מופיעה במצבי מתח שונים וגם בעת התקף חרדה מסוגים שונים. הלימוד בקורס נעשה תוך תרגול ואימון עצמי ובאמצעות צפייה בסרטונים (להלן: “הקורס”).

ניתן לרכוש את השירות הנ”ל המוצע על ידי פסגות באמצעות אתר פסגות (כהגדרתו להלן). בהמשך תמצאו תמצית של תנאי השימוש שלנו. הם נועדו לסייע לכם להבין את עיקרי תנאי ההסכם ביניכם לבין פסגות, אף שאינם מחליפים את תנאי השימוש המלאים שלנו.

תנאי השימוש המלאים שלנו מפורטים בסעיפים שלאחר התמצית והם הסכם מחייב בין פסגות לבין המשתמשים. עליכם לקרוא בעיון את תנאי תקנון האתר, מדיניות הפרטיות ומדיניות הקוקיות (Cookies) שלנו כתנאי לשימוש באתר. אלו התנאים החלים על המשתמשים באתר ועל התקשרויות בינינו, וכן כך גם תדעו כיצד אנו נוהגים במידע פרטי.

לתשומת ליבכם, השימוש באתר על ידכם, לרבות העיון בו ורכישת מוצרים ושירותים, מהווה את הסכמתכם ואישורכם את הוראות תקנון האתר.

תנאי תקנון האתר, מדיניות הפרטיות ומדיניות הקוקיות מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדים לכולם כאחד.

בברכה,

פסגות

להלן תמצית תנאי השימוש, אשר אינה באה במקום תנאי השימוש המלאים המפורטים בהמשך ומחייבים את המשתמש:
1.       השימוש באתר ורכישת הקורס הינם בכפוף להוראות ותנאי התקנון. אין לעשות שימוש באתר או לרכוש את הקורס אם אינך מסכים לתנאי התקנון.

2.       כדי להשתמש באתר על המשתמש להיות מגיל 18 ומעלה וכשיר משפטית לבצע את ההתקשרות.

3.       פסגות תהיה רשאית לשנות את תנאי התקנון ומדיניות הפרטיות מעת לעת.

4.       פסגות רשאית להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, וכן לשנות את תכני הקורסים, כולם או חלקם, בכל עת, ללא הודעה מוקדמת ו/או חובת הנמקה.

5.       ניתן לרכוש את הקורס במסגרת האתר וכפי שמפורט בתקנון. פרטים אודות הקורס מופיעים בהרחבה באתר.

6.       מחיר הקורס יפורסם באתר, מעת לעת.

7.       רכישת קורס כפופה למסירת פרטים מזהים באתר.

8.       הקורס ותכניו, לרבות הסרטונים שבו, נועדו לסייע אך ורק בהתמודדות עם תופעת חרדה מפני חנק ותחושת חוסר אוויר או מחנק, המורגשת בבית החזה ובצוואר.

9.       הסרטונים שנמסרים בקורס הינם בשימוש כפי שהם (As-Is) ואין בהם כדי להציע פרשנות או המלצה כלשהי למשתמש. אין באמור באתר או בתוכן הקורסים כדי להוות המלצה, או ייעוץ או חוות דעת בקשר לפעולה זו או אחרת, לרבות טיפול רפואי או טיפול תרופתי או הפסקת/שינוי טיפול כאמור או פעולה כלשהי שאינה עולה באופן ישיר מהאמור בסרטונים שבמסגרת הקורס.

10.    הקורס כולל פעילות גופנית מתונה, לרבות תרגולי נשימות והפסקת נשימות קצרה. במהלך הקורס, המשתמש ו/או הלקוח יידרש לאשר שיש לו אישור רפואי לביצוע הפעילות הגופנית בקורס. באחריות הלקוח לוודא עם הרופא המטפל, ככל שימצא לנכון, אם פעולות אלו מתאימות לו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, פסגות לא תהיה אחראית לכל החמרה /שינוי במצב רפואי קיים ו/או התפרצות תופעות גופניות ו/או נפשיות כלשהן בקשר לשימוש או השתתפות בקורס.

11.    על ביטולי רכישת הקורס יחולו תנאי הביטול המפורטים בתקנון בסעיף 7.

12.    כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות זכויות יוצרים) באתר והתוכן שפורסם בו (לרבות סרטוני הקורס) הנם בבעלותה הבלעדית של פסגות או שיש לפסגות זכות שימוש בו (ככל ומדובר בתוכן שיועבר לפסגות ע”י צד שלישי, כגון ספק שירות).

13.    אין להשתמש, לשכפל, להעתיק (לרבות באמצעות אחסון באמצעי אלקטרוני או טכנולוגי אחר), להפיץ, ליצור יצירות נגזרות, להציג, לשדר, לבצע בפומבי ו/או להעמיד לרשות הציבור (לרבות באמצעים אלקטרוניים) כל קניין רוחני הקשור לאתר (לרבות תכנים דיגיטליים), שלא בהתאם לתקנון זה או הסכמה מראש ובכתב של פסגות.

14.    בעצם הכניסה והשימוש באתר כל משתמש מסכים ומאשר כי השימוש באתר מתאפשר לו כמות שהוא (As-Is).

15.    פסגות לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, ממוני או לא ממוני, הקשור בתפקוד לקוי של האתר ו/או בפעולה לפי תוכן המפורסם בו או בקורס.

16.    כל משתמש ולקוח מתחייב לשפות ולפצות את פסגות בכל מקרה שבו יפר את תנאי התקנון.

17.    כל תביעה של משתמש בגין כל עילה נגד פסגות מתיישנת בתוך שנה מיום שנודע למשתמש עליה לראשונה.

18.    הדין החל על כל מחלוקת ו/או פרשנות בעניין התקנון ו/או האתר הנו הדין הישראלי בלבד.

19.    סמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו, בלבד.

 

תנאי שימוש למשתמש באתר להחניק את החנק”

 1. מבוא

פסגות מציעה קורס אונליין אינטראקטיבי להתמודדות עם תופעת חרדה מפני חנק ותחושת חוסר אוויר או מחנק, המורגשת בבית החזה ובצוואר (ותופעה זו בלבד), אשר מופיעה במצבי מתח שונים וגם בעת התקף חרדה מסוגים שונים, באמצעות צפייה בסרטונים ותרגול כאמור בהם.

ההתקשרות של המשתמשים היא מול פסגות (כהגדרתה בהמשך) בכל הנוגע לגלישה באתר, רכישת הקורסים המוצעים ו/או אשר יוצעו בהמשך, התשלום וביטולים (הכל בכפוף לאמור בתנאי השימוש ובאתר).

השימוש באתר מותר בכפוף לעמידה בתנאי התקנון. בכל מקרה של סתירה בין תקנון זה לאמור באתר, יגברו הוראות התקנון.

 1. הגדרות

למונחים המפורטים להלן יהיה הפירוש המופיע לצדם אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:

 • “פסגות” – מכון פסגות לטיפול והכשרה בע”מ, ח.פ. 514946938.
 • האתר” – אתר האינטרנט של התכנית “להחניק את החנק” מבית פסגות בכתובת: https://stop-choking.com/
 • “אתר פסגות” – אתר האינטרנט של פסגות בכתובת: psagot.com.
 • “לקוח” – משתמש אשר נרשם לקרוס, בין אם לחלקו שניתן ללא תשלום ובין אם בתמורה לתשלום.
 • “משתמש” – כל משתמש באתר, לרבות משתמש אקראי הצורך תכנים המופיעים באתר.
 • “תוכן” – כל תוכן בכל פורמט ומדיה (בין אם קיים כיום ובין אם יהיה קיים בעתיד), לרבות וידאו (כולל סרטוני הקורס), תמונות וטקסט המפורסם באתר.
 • “התקנון” – תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות והקוקיות (Cookies) להלן.
 • “הקורס” – קורס אונליין בנושא “להחניק את החנק” בלבד המוצעים על ידי פסגות, כפי שיעודכן מעת לעת.
 1. הסכם מחייב בין הצדדים
  • השימוש באתר כפוף להוראות ותנאי התקנון. אין לעשות שימוש באתר אם אינך מסכים לתנאי התקנון.
  • התקנון מהווה הסכם בין המשתמש לבין פסגות.
  • התקנון הנו מסמך משפטי מחייב לכל דבר ועניין בין המשתמש לבין פסגות.
  • כותרות סעיפי התקנון נועדו לנוחות הקריאה בלבד והן לא ישמשו לפירוש תוכן הסעיפים.
  • קבלה והסכמה של תנאי התקנון על ידי המשתמש הנן תנאי לגלישה באתר ולרכישת הקורס.
  • כדי להשתמש באתר על המשתמש להיות מגיל 18 ומעלה וכשיר משפטית לבצע את ההתקשרות. ככל שמשתמש מתחת לגיל 18 או מעל לגיל 18 אך לא כשיר לבצע את ההתקשרות – ביצוע פעולות אלו על ידו אסור, ויראו את ההתקשרות כאילו אושרה על ידי האפוטרופוס של המשתמש כאמור.
 2. שינוי תנאי התקנון; הפסקת שירות
  • פסגות תהיה רשאית לשנות את תנאי התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש. פסגות תהיה רשאית לשנות שימוש כזה או אחר במסגרת האתר משירות שלא בתשלום לשירות בתשלום, בכפוף להודעה מראש.
  • פסגות אינה מחויבת להודיע (לא מראש ולא בדיעבד) על שינוי בתקנון באופן יזום, ותפרסם נוסח מעודכן מעת לעת באתר. על המשתמש לקרוא את התקנון טרם שימוש באתר ולוודא כי הוא מסכים לתנאי התקנון ומומלץ למשתמשים לשמור את תנאי התקנון לצורך עיון והשוואה עתידיים.
  • על אף האמור, שינויים בתקנון יחולו רק על התקשרויות או עסקאות שטרם הושלמו נכון למועד שינוי התקנון. פסגות רשאית להתנות את המשך השימוש באתר באישור מחדש של התקנון או השינויים בו.
  • פסגות רשאית להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, לרבות מתן כל שירות באתר, וכן לשנות את השירותים, כולם או חלקם, בכל עת, ללא הודעה מוקדמת ו/או חובת הנמקה.
  • המשתמש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה בקשר לשינויים ו/או הפסקות פעילות כאמור לעיל.
  • פסגות רשאית להפסיק שימוש של משתמש באתר בכל מקרה של פעולה בניגוד לתקנון ו/או הוראות הדין, ואולם אין באי הפסקת שימוש כדי לפטור את המשתמש מאחריות לאמור ולהוות הסכמתה לפעולות כאמור.
 3. קורס “להחניק את החנק”, הרשמה ורכישת מנוי
  • כללי
   • פירוט הקורס הניתן לרכישה מאתר פסגות ותנאיו יהיו כפי שמופיעים באתר, כפי שיעודכן מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של פסגות. במקרה של סתירה בין תקנון זה לאמור באתר או באתר פסגות או בתקנון אתר פסגות, יגברו הוראות תקנון זה.
   • מחיר הקורס יהיה כפי שיפורסם באתר מעת לעת.
   • רכישת הקורס כרוכה ברישום המשתמש לאתר. הרישום כרוך במתן כתובת אי-מייל ובחירת סיסמא על מנת שיוכל להתחבר ולצפות בתוכן הקורס אותו רכש.
   • ההרשמה לאתר היא אישית למשתמש עצמו בלבד. חל איסור להעביר את שם המשתמש והסיסמה לכל צד ג’ ו/או לאפשר בכל דרך אחרת גישה ו/או שימוש באתר ו/או בקורס על ידי מי שאינו המשתמש.
   • מובהר כי הערות שירשמו על ידי המשתמש במסגרת ההרשמה, ככל ויירשמו, לא ייצרו כל חובה או התחייבות מצד פסגות ולא יראו באספקת השירותים כקיבול של כל בקשה או תנאי שיופיע במסגרת ההערות ורק תנאי תקנון זה יחולו.
   • בהרשמה לקורס יוענק ללקוח רישיון לא בלעדי, מוגבל בזמן (כמפורט באתר) ומוגבל בשימוש כמפורט בתקנון זה, לצפות בסרטונים שבמסגרת הקורס. פסגות תהיה רשאית לבטל את הרישיון בכל עת, אף טרם תום תוקפו, כאמור בתקנון זה. מובהר, כי חלק מהסרטונים יהיו כפופים לתשלום וחלק לא והרישיון יחול בהתאם בקשר לכל הסרטונים בהם הלקוח יהיה זכאי לצפות במסגרת הקורס.
   • הצפייה בסרטונים המוצעים במסגרת הקורס דורשת השתתפות אקטיבית מצד הלקוח. תכני הקורס ייחשפו ללקוח בהתאם להתקדמותו של הלקוח, לפי סדר וקצב ההתקדמות שלו. ידוע ללקוח כי מילוי אחר ההוראות שיינתנו לו במסגרת הסרטונים הינו תנאי למעבר לשלב או השיעור שלאחריו, והגישה לאלה תינתן רק בהשלמת הפעולות הנדרשות לצורך ההתקדמות בקורס. אי השלמה של פעולות הנדרשות במסגרת הקורס לא תאפשר ללקוח להתקדם בקורס ולהיחשף לתכנים הנוספים שלאחר השלב בו נעצר .
  • הגבלת אחריות בקשר לקורסים
   • הקורס ותכניו, לרבות הסרטונים שבו, נועדו לסייע להתמודדות עם תופעת חרדה מפני חנק ותחושת חוסר אוויר או מחנק, המורגשת בבית החזה ובצוואר, בלבד. מטבע הדברים, פסגות אינה מתחייבת לתוצאה כזו או אחרת כתוצאה מהשתתפות בקורס.
   • הקורס אינו מהווה טיפול רפואי או פסיכולוגי מכל סוג ואינו מהווה תחליף לכל טיפול רפואי או פסיכולוגי מכל סוג.
   • הסרטונים שנמסרים בקורס הינם בשימוש כפי שהם (As-Is) ואין בהם כדי להציע פרשנות או המלצה כלשהי למשתמש. אין באמור באתר או בתוכן הקורסים כדי להוות המלצה, או ייעוץ או חוות דעת בקשר לפעולה זו או אחרת, לרבות טיפול רפואי או טיפול תרופתי או הפסקת/שינוי טיפול כאמור או פעולה כלשהי שאינה עולה באופן ישיר מהאמור בסרטונים שבמסגרת הקורס.
   • הקורס כולל פעילות גופנית מתונה, לרבות תרגולי נשימות והפסקת נשימות קצרה. במהלך הקורס, המשתמש ו/או הלקוח יידרש לאשר שיש לו אישור רפואי לביצוע הפעילות הגופנית בקורס. באחריות המשתמש ו/או הלקוח לוודא עם הרופא המטפל, ככל שימצא לנכון, אם פעולות אלו מתאימות לו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, פסגות לא תהיה אחראית לכל החמרה /שינוי במצב רפואי קיים ו/או התפרצות תופעות גופניות ו/או נפשיות כלשהן בקשר לשימוש או השתתפות בקורס.
   • ידוע ללקוח כי פסגות לא תישא באחריות בגין כל נזק, מכל סוג, שיגרם למשתמש עקב פעולות שאינן עולות באופן ישיר מהאמור בסרטונים במסגרת הקורס.
 1. תשלומים, מחירים ומבצעים
  • מחירי הקורסים מופיעים באתר ועשויים להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של פסגות. המחיר שיחייב את הלקוח יהיה המחיר בעת ביצוע ההזמנה והתשלום באתר.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באתר יכול שיוצגו מבצעים והנחות בקשר לחבילות שונות מעת לעת, לרבות מתן האפשרות לצפות בחלק מהתכנים שיוצגו בקורס, ללא תשלום. מימוש והשתתפות במבצע כפוף להשלמת הזמנה שבמסגרת המבצע באמצעות האתר בלבד. פסגות רשאית לשנות או להפסיק כל מבצע לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • למען הסר ספק, מובהר כי שעון השרת של האתר יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור התשלום ושעת הוצאת קבלה על ידי פסגות.
  • כל תשלום שיתבצע לפי תקנון זה יהיה כפוף להוראות הדין, לרבות להוראות חוק כרטיסי חיוב, תשמ”ו-1986, וחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 ותקנותיו.
  • אופן רכישת החבילה ותשלום
   • רכישת הקורס באתר תבוצע באמצעות כרטיס אשראי השייך למשתמש, ושפרטי הזיהוי המופיעים על גביו תואמים לפרטים המופיעים בתעודת הזהות של המשתמש.
   • תשלום עבור הקורסים בכרטיס אשראי יעשה באמצעות חברת EasyCard המספקת שירותי סליקת כרטיסי אשראי באמצעות ישראכרט. מכיוון שסליקת כרטיסי האשראי נעשית באמצעות אתר חיצוני, פסגות לא תישא באחריות כלשהי בכל הנוגע להליך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי פסגות אינה שומרת את פרטי כרטיסי האשראי. תקנון ומדיניות אתר סליקת האשראי הינו:
    /תקנון-אתרhttps://www.pay-day.co.il/.
 1. ביטולי עסקאות
  • בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו, לרבות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 (“חוק הגנת הצרכן“), ניתן לבטל רכישת קורס כמפורט להלן.

ככל שמדובר במכר מרחוק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, המשתמש יוכל לבטל את העסקה תוך 14 ימים ממועד ההצטרפות לחבילת שירות, בכפוף לתשלום דמי ביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן וחיוב בגין רכישה שבוצעה בפועל (ככל שבוצעה).

על אף האמור, ככל ומדובר בעסקת מכר מרחוק והמשתמש הינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם מושג זה בחוק הגנת הצרכן) וההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין המשתמש לנציג פסגות, הלקוח יהיה רשאי לבטל את העסקה תוך 4 חודשים, בכפוף לתשלום דמי ביטול כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן.

 • פסגות תהא רשאית לבטל הרשמה וגישה לקורס שרכש משתמש באופן מיידי במידה ויוחלט על ידי פסגות שהמשתמש מסר מידע מוטעה, חלקי או מידע שאינו מדויק, או במקרה שמשתמש יעשה שימוש בקורס ותכניו בניגוד להוראות תקנון זה או הדין. הודעת הביטול תימסר למשתמש בכתב.
 1. תמיכה ושירות
  • פסגות תעניק למשתמש תמיכה ושירות בקשר לשימוש באתר ותפעולו בשעות העבודה הרגילות של פסגות, שהנן ימים א’-ה’, בין השעות 8:00 – 16:00 שעון ישראל, לא כולל חגים ומועדי ישראל (כולל ערב חג ומועד).
  • משתמש יהיה רשאי ליצור קשר עם פסגות לקבלת תמיכה ושירות כאמור לפי האמור בסעיף ‎10 להלן.
 2. קניין רוחני
  • כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות זכויות יוצרים) באתר והתוכן שפורסם בו (לרבות סרטוני הקורס), יהיו בבעלותה הבלעדית של פסגות, לרבות שמה, סימני מסחר (בין אם רשומים ובין אם לאו) וזכויות יוצרים, לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור): עיצובו, יישומיו, תוכנו וקוד מחשב הקשורים באתר ועיצוב חוויית המשתמש שלו (UX/UI), למעט אם אלו מבוססים קוד פתוח או יצירות אחרות שאינן כפופות להגנת זכויות יוצרים.
  • אין בפרסום תוכן באתר או מתן גישה אליו כדי להעניק זכות לכל צד ג’ בו, למעט כאמור במפורש בתקנון זה.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי אין להשתמש, לשכפל, להעתיק (לרבות באמצעות אחסון באמצעי אלקטרוני או טכנולוגי אחר), להפיץ, ליצור יצירות נגזרות, להציג, לשדר, לבצע בפומבי ו/או להעמיד לרשות הציבור (לרבות באמצעים אלקטרוניים) כל קניין רוחני הקשור לאתר (לרבות תכנים דיגיטליים), אלא בהסכמה מראש ובכתב של פסגות.
  • למעט לשימוש המותר באתר כאמור בתקנון זה, אין לבצע כל שימוש באתר או בנתונים או במידע המתפרסמים בו ללא הסכמת פסגות, לרבות סריקת התוכן, עיבודו, קטלוגו והצגתו במדיות אחרות.
  • אין בתקנון ו/או בדבר כלשהו המופיע באתר כדי להוות מתן זכויות כלשהן בנוגע לזכויות קניין רוחני בחלק כלשהו בשירותים המוצעים באתר, לרבות בקניין פסגות או בתוכן המועלה על ידה.
 3. יצירת קשר
  • ניתן ליצור קשר עם פסגות באמצעות לחצן “צור קשר”, או בטלפון: 03-5288171 או בדואר אלקטרוני: moked@psagot.com
  • ניתן ליצור קשר עם פסגות כאמור בשעות העסקים הרגילות, כאמור בסעיף 8 לעיל.
 4. קישורים מחוץ לאתר

ייתכן ותוכן המפורסם באתר יהיה ניתן לקישור ושיתוף באתרים, אפליקציות ופלטפורמות אחרות שאינן בבעלות או בשליטת פסגות. לפסגות אין כל שליטה והיא מסירה כל אחריות בקשר לתוכן שיפורסם באתרים ופלטפורמות אחרות, לרבות כללי האתיקה, פרטיות, קניין רוחני וכד’ החלים באתרים ופלטפורמות אחרים.

 1. הגבלת אחריות על שימוש באתר
  • בעצם הכניסה והשימוש באתר כל משתמש מסכים ומאשר כי השימוש באתר מתאפשר לו כמות שהוא (As-Is), ללא כל אחריות והתחייבות מצד פסגות, למעט כמפורט במפורש בתקנון זה.
  • השימוש באתר הוא באחריות המשתמש בלבד.
  • פסגות אינה מתחייבת כי התוכן ו/או השירותים באתר יהיו נקיים מתקלות, כשלים והפרעות (לרבות וירוס מחשב).
  • פסגות (לרבות כל חברה קשורה, בעלי מניות, דירקטורים, נושאי משרה, עובדים וכל מי שפועל מטעם אלה ו/או בשמם) לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, ממוני או לא ממוני, נזק לרכוש כזה או אחר הקשור באתר ו/או הנובע מהאתר, ו/או אי יכולת לבצע הרשמה לאתר ו/או כניסה אליו, ו/או מהתוכן שיפורסם באתר, וכן כל נזק (לרבות נזק גוף) ישיר ו/או עקיף הקשור בתפקוד לקוי של האתר ו/או בפעולה לפי תוכן המפורסם בו, לרבות, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל – בעיות זמינות, תקלות תקשורת, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת באמצעות קטין או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוסו, פעולה שתבוצע על-ידי צד ג’ כלשהו שיגרום לנזק באתר ו/או ישתמש בסיסמת המשתמש ללא הרשאה. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור כנגד פסגות.
 2. אבטחת האתר
  • אין לבצע או לנסות לבצע פעולות לשיבוש פעילות האתר, לרבות:
   • חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים;
   • שימוש באתר תחת זהות בדויה ו/או התחזות לאחר;
   • בדיקה, סריקה ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירות האתר;
   • שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש השירותים המוענקים באתר ו/או פעילות השרתים באמצעותם האתר פועלת.
 1. הפרה ושיפוי
  • הפרת תנאי התקנון עלולה להביא להפסקת אפשרות שימוש של משתמש או לקוח המפר באתר, לנקיטת הליכים משפטיים ו/או שימוש בכל אמצעי משפטי אחר כנגד המשתמש או הלקוח המפר.
  • מבלי לגרוע מהוראות כל דין, כל משתמש ולקוח מתחייב לשפות ולפצות את פסגות, עובדיה, מנהליה, בעלי המניות שלה או מי מטעמה, בכל מקרה שבו יפר את תנאי התקנון ו/או יפעל בקשר עם האתר, שירותיו ו/או התוכן הכלול בו או תוכן אחר שיסופק על ידי פסגות בניגוד להוראות כל דין ו/או הוראות התקנון.
  • שיפוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו לפסגות, לרבות למי מעובדיה, מנהליה, בעלי המניות שלה או למי מטעמה, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין.
 2. התיישנות

כל תביעה של משתמש בגין כל עילה נגד פסגות מתיישנת בתוך שנה מיום שנודע למשתמש עליה לראשונה. לאחר שנה זו, ייחשב המשתמש כמי שוויתר על כל הזכויות הקשורות בתביעה זו. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מתוקף וכלליות הגבלת האחריות וויתור על זכויות שונות בתקנון.

 1. דין חל וסמכות שיפוט
  • הדין החל על כל מחלוקת ו/או פרשנות בעניין התקנון הנו הדין הישראלי בלבד.
  • סמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו, בלבד.

תקנון זה מעודכן ליום 16 בנובמבר 2022.

למעבר לווטסאפ לתיאום שיחה
2022 © כל הזכויות שמורות למכון פסגות לטיפול והכשרה בע”מ
דילוג לתוכן